รายชื่อนักเรียนที่เอกสารหลักฐานไม่เรียบร้อย/รอการตรวสอบ

ข้อมูล ชื่อ - สกุล ระดับชั้น ประเภท วันที่สมัคร เอกสาร สถานะ
1 ด.ช.สรวิชญ์ วงศ์เทพ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12/พ.ค./2563
2 ด.ญ.กวินธิดา มีนุ่น  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12/พ.ค./2563
3 ด.ช.พัชรพล แคล้นอินทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12/พ.ค./2563
4 ด.ช.อนรรฆวี สุคงเจริญ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12/พ.ค./2563
5 นายศันสนะ วังคีรี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 12/พ.ค./2563
6 นางสาวรัชริกา สิงห์ทองลา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 12/พ.ค./2563
7 นางสาวขวัญจิรา สารมะโน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 12/พ.ค./2563
8 ด.ญ.สรินพร โสประดิษฐ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 11/พ.ค./2563
9 ด.ช.อภิลักษณ์ หุมอาจ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11/พ.ค./2563
10 ด.ช.ธนาทร วังคีรี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11/พ.ค./2563
11 นายนนุพร ศรีเจริญ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 11/พ.ค./2563
12 ด.ญ.กมลพรรณ พิมพ์เสนา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11/พ.ค./2563
13 ด.ช.วุฒิพงษ์ พรมมาวัน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11/พ.ค./2563
14 นางสาวพรทิดา ศรีบุรินทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 10/พ.ค./2563
15 นายสิรภัทร พรหมรักษา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 10/พ.ค./2563
16 ด.ช.ปิติพงษ์ สารมะโน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 10/พ.ค./2563
17 ด.ช.พีรพัฒน์ กุลาชัย  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 10/พ.ค./2563
18 นางสาวสุนิสา สาระพันธ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 10/พ.ค./2563
19 นางสาวนางสาว ณิชาดา  ซ้ายสวย  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 10/พ.ค./2563
20 ด.ช.อธิดุลย์ แก้วผ่าน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 10/พ.ค./2563
21 ด.ญ.จิราภรณ์ วังคีรี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 10/พ.ค./2563
22 นางสาวณิชาดา โคตรหลักคำ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 9/พ.ค./2563
23 ด.ญ.สุภัสสร เนธิบุตร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9/พ.ค./2563
24 ด.ญ.ด.ญ อัญญดา สีทาสังข์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9/พ.ค./2563
25 นางสาวอรุณี พิรมย์จิตร  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 8/พ.ค./2563
26 นางสาวศิรินญา โสประดิษฐ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 8/พ.ค./2563
27 นางสาวภัทริยา ทองแบบ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 8/พ.ค./2563
28 ด.ญ.้รุ้งนภา พาภักดี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 8/พ.ค./2563
29 ด.ช.ภัทณพงษ์ โสประดิษฐ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 8/พ.ค./2563
30 ด.ช.อภิสิทธิ์ โสประดิษฐ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 8/พ.ค./2563
31 ด.ญ.อภิสรา น้อยนิ่ม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 7/พ.ค./2563
32 ด.ญ.ชนัตตา พิมพ์สารี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 7/พ.ค./2563
33 นางสาวชลิตา ฤทธิศักดิ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 7/พ.ค./2563
34 ด.ช.ศุภกร พิมพ์สารี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 6/พ.ค./2563
35 นางสาวพิยดา ศรีแสง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 6/พ.ค./2563
36 ด.ช.ปิยวัฒน์ ราชวัตร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 6/พ.ค./2563
37 ด.ญ.กัลยรัตน์ สีหารัตน์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 6/พ.ค./2563
38 นายสมพล ผสม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 6/พ.ค./2563
39 ด.ญ.วรรณวิสา พิมพ์สารี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 6/พ.ค./2563
40 นางสาวสุชานันท์ มณีศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 6/พ.ค./2563
41 ด.ญ.กัญญาณัฐ คำพรม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 6/พ.ค./2563
42 นางสาวเบญจมาศ วังคีรี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 6/พ.ค./2563
43 นางสาวพัชรินทร์ สมสี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 6/พ.ค./2563
44 ด.ญ.วณิสา ประสาทกิจ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 6/พ.ค./2563
45 ด.ช.ภัทรภณ ฤทธิ์ศักดิ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 6/พ.ค./2563
46 นายกิตติพงศ์ ศรีบุรินทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 6/พ.ค./2563
47 ด.ญ.กรรณิการ์ พรมมาวัน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 6/พ.ค./2563
48 ด.ญ.พนิดา แสงราช  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 6/พ.ค./2563
49 ด.ญ.อรพิมล วังคีรี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5/พ.ค./2563
50 นายท๊อป แสงบา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 5/พ.ค./2563
51 ด.ช.นฤสรณ์ ผาหอมสุข  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5/พ.ค./2563
52 ด.ญ.วิภาดา วังคีรี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5/พ.ค./2563
53 นางสาวปวีณ์สุดา หม่องคำมี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 5/พ.ค./2563
54 ด.ญ.บุญญานุช พิมพ์สารี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5/พ.ค./2563
55 ด.ช.ณัฐภัทร โสประดิษฐ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5/พ.ค./2563
56 ด.ช.พีรพัฒน์ บุตรพรม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5/พ.ค./2563
57 นายอมรเทพ โสดา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 4/พ.ค./2563
58 ด.ญ.ณิชา สีทาสังข์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4/พ.ค./2563
59 ด.ช.ชุติวัตน์ ธารต๊ะหล้า  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4/พ.ค./2563
60 ด.ช.สิทธิพงษ์ จำปาทอง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4/พ.ค./2563
61 ด.ช.ทัตสไน โสประดิษฐ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4/พ.ค./2563
62 นายธนฤกษ์ ชฎาวงศ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 4/พ.ค./2563
63 ด.ช.ธีรนัย กันยาประสิทธิ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4/พ.ค./2563
64 ด.ช.อภิสิทธิ์ พิลึก  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4/พ.ค./2563
65 ด.ญ.วาลินี ศรีบุรินทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4/พ.ค./2563
66 ด.ช.อานนท์ โยเฮือง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4/พ.ค./2563
67 ด.ญ.รมิดา เรือนทอง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4/พ.ค./2563
68 ด.ช.ธนพัฒน์  วันทองสังข์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4/พ.ค./2563
69 ด.ช.ภูริภัทร จันทร์ศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4/พ.ค./2563
70 ด.ช.ชินกร แก้วพัด  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4/พ.ค./2563
71 ด.ญ.เกตน์สิริ  กอบสินกิตติโชค  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 4/พ.ค./2563
72 ด.ญ.มนต์นภา สายจันดา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4/พ.ค./2563
73 ด.ญ.วันวิสา ทองเพชร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4/พ.ค./2563
74 ด.ช.นันทพงศ์ สุคงเจริญ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4/พ.ค./2563
75 ด.ช.ณัฐพร จันทร์ศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4/พ.ค./2563
76 ด.ช.จิรพัส พิมพ์สารี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4/พ.ค./2563
77 ด.ญ.นันทิกานท์ พรหมรักษา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 3/พ.ค./2563
78 นางสาวสุภาวิณี วังคีรี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 3/พ.ค./2563
79 นางสาวเจนจิรา พรมสุวรรณ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 3/พ.ค./2563
80 ด.ช.เจตชฎาภรณ์ โสภาศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3/พ.ค./2563
81 ด.ช.นพดล นนทะการ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3/พ.ค./2563
82 ด.ญ.มัณฑิตา กัลยาประสิทธิ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3/พ.ค./2563
83 ด.ญ.พัชรี แถวอุทุม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3/พ.ค./2563
84 ด.ญ.อมรรัตน์ นวลจันทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3/พ.ค./2563
85 ด.ช.ปัณฑ์ธร วังคีรี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3/พ.ค./2563
86 ด.ญ.ชนาพร ศรีบุรินทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3/พ.ค./2563
87 ด.ญ.คณิตา ทองสา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3/พ.ค./2563
88 ด.ช.อัครพล ไผ่ตรง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3/พ.ค./2563
89 ด.ญ.รินลดา สุธงษา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3/พ.ค./2563
90 ด.ญ.สุพรรษา พรมมาวัน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3/พ.ค./2563