รายชื่อผู้สมัครเรียน ม.4

# ชื่อ - สกุล ระดับชั้น ประเภท แผนการเรียน วันที่สมัคร สถานะ
1 นายศันสนะ วังคีรี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 12/พ.ค./2563
2 นางสาวรัชริกา สิงห์ทองลา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 12/พ.ค./2563
3 นางสาวขวัญจิรา สารมะโน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 12/พ.ค./2563
4 ด.ญ.สรินพร โสประดิษฐ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 11/พ.ค./2563
5 นายนนุพร ศรีเจริญ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 11/พ.ค./2563
6 นางสาวพรทิดา ศรีบุรินทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 10/พ.ค./2563
7 นายสิรภัทร พรหมรักษา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 10/พ.ค./2563
8 นางสาวสุนิสา สาระพันธ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 10/พ.ค./2563
9 นางสาวนางสาว ณิชาดา  ซ้ายสวย  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ศิลปะ - ภาษา 10/พ.ค./2563
10 นางสาวณิชาดา โคตรหลักคำ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 9/พ.ค./2563
11 นางสาวอรุณี พิรมย์จิตร  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 8/พ.ค./2563
12 นางสาวศิรินญา โสประดิษฐ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 8/พ.ค./2563
13 นางสาวภัทริยา ทองแบบ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 8/พ.ค./2563
14 นางสาวชลิตา ฤทธิศักดิ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 7/พ.ค./2563
15 นางสาวพิยดา ศรีแสง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 6/พ.ค./2563
16 นายสมพล ผสม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 6/พ.ค./2563
17 นางสาวสุชานันท์ มณีศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 6/พ.ค./2563
18 นางสาวเบญจมาศ วังคีรี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 6/พ.ค./2563
19 นางสาวพัชรินทร์ สมสี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 6/พ.ค./2563
20 นายกิตติพงศ์ ศรีบุรินทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 6/พ.ค./2563
21 นายท๊อป แสงบา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ศิลปะ - ภาษา 5/พ.ค./2563
22 นางสาวปวีณ์สุดา หม่องคำมี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 5/พ.ค./2563
23 นายอมรเทพ โสดา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ศิลปะ - ภาษา 4/พ.ค./2563
24 นายธนฤกษ์ ชฎาวงศ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ศิลปะ - ภาษา 4/พ.ค./2563
25 นางสาวสุภาวิณี วังคีรี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ศิลปะ - ภาษา 3/พ.ค./2563
26 นางสาวเจนจิรา พรมสุวรรณ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563