รายชื่อผู้สมัครเรียน ม.1

# ชื่อ - สกุล ระดับชั้น ประเภท แผนการเรียน วันที่สมัคร สถานะ
1 ด.ช.สรวิชญ์ วงศ์เทพ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 12/พ.ค./2563
2 ด.ญ.กวินธิดา มีนุ่น  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 12/พ.ค./2563
3 ด.ช.พัชรพล แคล้นอินทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 12/พ.ค./2563
4 ด.ช.อนรรฆวี สุคงเจริญ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 12/พ.ค./2563
5 ด.ช.อภิลักษณ์ หุมอาจ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 11/พ.ค./2563
6 ด.ช.ธนาทร วังคีรี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 11/พ.ค./2563
7 ด.ญ.กมลพรรณ พิมพ์เสนา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 11/พ.ค./2563
8 ด.ช.วุฒิพงษ์ พรมมาวัน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 11/พ.ค./2563
9 ด.ช.ปิติพงษ์ สารมะโน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 10/พ.ค./2563
10 ด.ช.พีรพัฒน์ กุลาชัย  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 10/พ.ค./2563
11 ด.ช.อธิดุลย์ แก้วผ่าน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 10/พ.ค./2563
12 ด.ญ.จิราภรณ์ วังคีรี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 10/พ.ค./2563
13 ด.ญ.สุภัสสร เนธิบุตร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 9/พ.ค./2563
14 ด.ญ.ด.ญ อัญญดา สีทาสังข์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 9/พ.ค./2563
15 ด.ญ.้รุ้งนภา พาภักดี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องปกติ 8/พ.ค./2563
16 ด.ช.ภัทณพงษ์ โสประดิษฐ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 8/พ.ค./2563
17 ด.ช.อภิสิทธิ์ โสประดิษฐ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 8/พ.ค./2563
18 ด.ญ.อภิสรา น้อยนิ่ม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 7/พ.ค./2563
19 ด.ญ.ชนัตตา พิมพ์สารี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 7/พ.ค./2563
20 ด.ช.ศุภกร พิมพ์สารี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 6/พ.ค./2563
21 ด.ช.ปิยวัฒน์ ราชวัตร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 6/พ.ค./2563
22 ด.ญ.กัลยรัตน์ สีหารัตน์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 6/พ.ค./2563
23 ด.ญ.วรรณวิสา พิมพ์สารี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 6/พ.ค./2563
24 ด.ญ.กัญญาณัฐ คำพรม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 6/พ.ค./2563
25 ด.ญ.วณิสา ประสาทกิจ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 6/พ.ค./2563
26 ด.ช.ภัทรภณ ฤทธิ์ศักดิ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 6/พ.ค./2563
27 ด.ญ.กรรณิการ์ พรมมาวัน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 6/พ.ค./2563
28 ด.ญ.พนิดา แสงราช  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 6/พ.ค./2563
29 ด.ญ.อรพิมล วังคีรี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 5/พ.ค./2563
30 ด.ช.นฤสรณ์ ผาหอมสุข  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5/พ.ค./2563
31 ด.ญ.วิภาดา วังคีรี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 5/พ.ค./2563
32 ด.ญ.บุญญานุช พิมพ์สารี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 5/พ.ค./2563
33 ด.ช.ณัฐภัทร โสประดิษฐ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 5/พ.ค./2563
34 ด.ช.พีรพัฒน์ บุตรพรม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5/พ.ค./2563
35 ด.ญ.ณิชา สีทาสังข์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 4/พ.ค./2563
36 ด.ช.ชุติวัตน์ ธารต๊ะหล้า  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 4/พ.ค./2563
37 ด.ช.สิทธิพงษ์ จำปาทอง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 4/พ.ค./2563
38 ด.ช.ทัตสไน โสประดิษฐ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 4/พ.ค./2563
39 ด.ช.ธีรนัย กันยาประสิทธิ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 4/พ.ค./2563
40 ด.ช.อภิสิทธิ์ พิลึก  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 4/พ.ค./2563
41 ด.ญ.วาลินี ศรีบุรินทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4/พ.ค./2563
42 ด.ช.อานนท์ โยเฮือง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 4/พ.ค./2563
43 ด.ญ.รมิดา เรือนทอง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 4/พ.ค./2563
44 ด.ช.ธนพัฒน์  วันทองสังข์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 4/พ.ค./2563
45 ด.ช.ภูริภัทร จันทร์ศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 4/พ.ค./2563
46 ด.ช.ชินกร แก้วพัด  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 4/พ.ค./2563
47 ด.ญ.เกตน์สิริ  กอบสินกิตติโชค  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 4/พ.ค./2563
48 ด.ญ.มนต์นภา สายจันดา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 4/พ.ค./2563
49 ด.ญ.วันวิสา ทองเพชร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 4/พ.ค./2563
50 ด.ช.นันทพงศ์ สุคงเจริญ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 4/พ.ค./2563
51 ด.ช.ณัฐพร จันทร์ศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 4/พ.ค./2563
52 ด.ช.จิรพัส พิมพ์สารี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 4/พ.ค./2563
53 ด.ญ.นันทิกานท์ พรหมรักษา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 3/พ.ค./2563
54 ด.ช.เจตชฎาภรณ์ โสภาศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 3/พ.ค./2563
55 ด.ช.นพดล นนทะการ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 3/พ.ค./2563
56 ด.ญ.มัณฑิตา กัลยาประสิทธิ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 3/พ.ค./2563
57 ด.ญ.พัชรี แถวอุทุม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 3/พ.ค./2563
58 ด.ญ.อมรรัตน์ นวลจันทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 3/พ.ค./2563
59 ด.ช.ปัณฑ์ธร วังคีรี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 3/พ.ค./2563
60 ด.ญ.ชนาพร ศรีบุรินทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 3/พ.ค./2563
61 ด.ญ.คณิตา ทองสา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 3/พ.ค./2563
62 ด.ช.อัครพล ไผ่ตรง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 3/พ.ค./2563
63 ด.ญ.รินลดา สุธงษา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 3/พ.ค./2563
64 ด.ญ.สุพรรษา พรมมาวัน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องปกติ 3/พ.ค./2563